ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ชุมชนบ้านหนองทราย หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

บริบทพื้นที่ (ประชากร / เนื้อที่ / สภาพเศรษฐกิจ / ภูมิประเทศ)
พื้นที่ทั้งหมด 1,200 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ – ติดต่อ หมู่ 2 บ้านหนองปาตอง ตำบลหนองยาว
ทิศใต้ – ติดต่อ หมู่ 5 บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว
ทิศตะวันออก – ติดต่อ หมู่ 4 บ้านอ่าวสีเสียด ตำบลหนองยาว
ทิศตะวันตก – ติดต่อ หมู่ 9 บ้านต้นตาล ตำบลหนองยาว
ภูมิประเทศ – สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
การคมนาคม – มีถนนลาดยางจากอำเภอพนมสารคาม 1 เส้นทาง แยกเข้าหมู่บ้าน 3 เส้นทาง
ถนนวนรอบหมู่บ้าน 1 เส้นทาง
ประชากร จำนวนครัวเรือน 197 ครัวเรือน
จำนวนประชากร 552 คน แยกเป็น ชาย 242 คน หญิง 310 คน

จุดเด่นพื้นที่ ศักยภาพ พื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ

     หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้านหนองทราย ที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองทราย เนื่องจากสมัยก่อนสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม และใจกลางหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายอ่างกระทะ ในฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลมารวมกันที่บริเวณหนองน้ำและได้พัดพาเอาดินทรายมาทับถมกันจนกลายเป็นหนองทราย ซึ่งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงยามจำเป็นที่จะใช้ดินทราย ก็จะมาขนเอาดินทรายที่บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า “หนองทราย” มาจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านหนองทรายนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ 100 กว่าปีแล้ว กลุ่มคนที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านหนองทรายมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งนำโดยนายพั้ว ยะหัตตะ ที่อพยพมาจากบ้านนาเหล่าบก ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เหตุที่อพยพมาจากหมู่บ้านเดิมเพราะประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการที่ดินในการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ นายพั้ว ยะหัตตะ มาจับจองที่ทำกินบริเวณหมู่บ้านหนองทราย และตั้งหลักฐานอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองทราย กลุ่มที่สองนำโดยนายบุญธรรม วงศ์ยะครึ้ม และพวกพ้องอีกประมาณ 8 ครัวเรือน ได้อพยพมาจากอำเภอกันทรรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เหตุที่อพยพมาจากหมู่บ้านเดิมนั้นเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สภาพความเป็นอยู่อย่างอดอยาก การทำมาหากินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านหนองทรายก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านนั้น สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งหญ้าและหนองน้ำ แต่ในบางส่วนของพื้นที่ก็เป็นป่าละเมาะ มีหนองน้ำบริเวณกลางใจเมืองของหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่คล้ายอ่างกระทะ ในอดีตนั้นหมู่บ้านหนองทรายมีหนองน้ำทั้งหมด 3 แห่ง คือ หนองทราย หนองตาปั่ง และหนองข่า ซึ่งในปัจจุบันนี้หมู่บ้านหนองทรายเหลือหนองน้ำธรรมชาติเพียงแห่งเดียวคือ หนองข่า เหตุที่หนองทราย และหนองตาปั่ง หมดสภาพความเป็นหนองน้ำไป เพราะเกิดจากการตื้นเขินของดินและทรายที่ไหลมาทับถมกัน จนราษฎรปรับสภาพหนองน้ำที่ตื้นเขินเป็นที่ทำนาและที่ปลูกผักมาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องมือประวัติศาสตร์ผ่านเส้นเวลา (Timeline)

ปี พ.ศ.เหตุการณ์สำคัญ
2413ชีวิตความเป็นอยู่
– เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน
– การเดินทางต้องเดินเท้าหรือเกวียน
– มีการช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ
โครงสร้างพื้นฐาน
– ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้ตะเกียงเพื่อให้แสงสว่าง
– ไม่มีน้ำประปาต้องใช้น้ำบ่อ น้ำฝน
– ธรรมชาติสมบูรณ์
การประกอบอาชีพ
– อาชีพหลัก คือทำนาปลูกข้าวไว้กินกันเอง
2524ชีวิตความเป็นอยู่
– การเดินทางใช้จักรยาน
โครงสร้างพื้นฐาน
– ถนนลูกรัง
– เริ่มมีไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้
การประกอบอาชีพ
– อาชีพหลักทำนา, ปลูกผักบุ้ง
– เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว, ควาย, เป็ด, ไก่, หมู
2538ชีวิตความเป็นอยู่
– การขับขี่สะดวกขึ้น
โครงสร้างพื้นฐาน
– มีถนนลาดยาง
– มีน้ำประปาเข้ามา
การประกอบอาชีพ
– ปลูกผักขาย โดยมีผักบุ้งเป็นหลัก
– ปลูกข้าวขาย
– มีโรงงานโลงศพก่อตั้งขึ้น
ด้านสุขภาพอนามัย
– โรงงานโลงศพส่งกลิ่นทินเนอร์รบกวนชาวบ้าน
2554 – ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่
– มีน้ำท่วมนา ทำให้ชาวบ้านทำนาไม่ได้และทำให้ชาวบ้านขาดรายได้
– ภัยแล้ง ชาวบ้าน ขาดน้ำ ทำนา ปลูกผัก
– ชาวบ้านช่วยกันทำเรื่องขอบ่อบาดาล
– เวลาหมู่บ้านมีกิจกรรมขอสนับสนุนจากโรงงานได้
การประกอบอาชีพ
– โรงงานลูกชิ้น
– โรงงานหล่อพระ
– ปลูกต้นหอม ผักชี คะน้า ผักบุ้ง
– เพาะเห็ดขาย
– วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ

ข้อมูลทุนชุมชน 5 ด้าน ของชุมชน ที่นำไปสู่ภาพอนาคตที่อยากเห็น

ทุนรายละเอียด
1. ทุนทางสังคมปราชญ์หรือผู้มีความรู้ความสามารถ
• นายวิรัฐ โปร่งจิต – ผักปลอดสารพิษ
• นายปรานอม ไทยเจริญ – ผัดปลอดสารพิษ และปุ๋ยหมัก
• อาจารย์พิสิทธ์ เกษตรวิราศรี – สินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบในชุมชน
• ยายทองพูล โอสถานนท์ – ปลูกใบเตยขายส่ง
• คุณลุงยินดี เจริญศรี – ครูฝึกการทำสมาธิ
• ลุงปรีชา เนระมูศรี – ทำโลงศพ
กลุ่ม/องค์กร
• ออมทรัพย์ ปี 2539 มีสมาชิก 80 คน
• กองทุนหมู่บ้าน ปี 2539
มีสมาชิก 95 คน
สถานที่
• ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1
2. ทุนวัฒนธรรม/ความรู้• ทำบุญกลางบ้าน เดือน 6
• ทำบุญวันพระ หมู่ 4 และหมู่ 6
• ทำนาปรัง เดือน 7 และเดือน 8
• ภาษาที่พูดคือ ภาษาพวน (ภาษากลาง)
• นับถือ ศาสนาพุทธ
• Clean on Mother’s Day
3. ทุนเศรษฐกิจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
• วัว
• ไก่
• กะหล่ำปลี
• เห็ดนางฟ้า
• พริก
• ใบเตย
• โรงงานลูกชิ้นเนื้อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
• ผักบุ้ง
4. ทุนสัญลักษณ์• ปลูกผักบุ้ง
• ทำโรงงานลูกชิ้นเนื้อ
• คลองหนองข่า (ใช้วันลอยกระทง)
5. ทุนประสบการณ์• ยายทองพูล โอสถนนท์–ปลูกใบเตย
• ลุงยินดี เจริญศรี –ครูสมาธิ สอนนักเรียน รด. ชั้นปีที่ 1 – 3
• ลุงนิมิตร ณรงค์ –การปลูกเห็ดและสร้างรายได้ด้วยตัวเอง โดยการส่งต่อความรู้
ภาพในอนาคตเด็กและเยาวชน
• อยากให้เด็กๆ ปลูกผัก สวนครัวเอาไว้กินเอง
• อยากให้เด็กได้ฝึกสมาธิ
• อยากให้เด็ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
• อยากให้เด็กมีอนาคตที่ดี และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ด้านสุขภาวะ
• อยากให้ทุกคนในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการรับประทานผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง
ด้านสังคมความเป็นอยู่
• เกิดความสามัคคีกัน
• รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น กับชุมชนนี้
• มีส่วนรวมและให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ปฏิทินวัฒนธรรม และการผลิต

เดือนประเพณี/วัฒนธรรมอาชีพ
มกราคม– วันรวมญาติ
– วันเด็ก
– วันปีใหม่
– โรงงานลูกชิ้น
– ปลูกผัก
กุมภาพันธ์– วันมาฆบูชา
– วันตรุษจีน
– โรงงานลูกชิ้น
– ปลูกผัก
มีนาคม– โรงงานลูกชิ้น
– เก็บผลไม้
เมษายน– วันสงกรานต์– โรงงานลูกชิ้น
– เก็บผลไม้
พฤษภาคม– วันวิสาขบูชา– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
มิถุนายน– ทำบุญกลางบ้าน– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
กรกฎาคม– วันอาสาฬหบูชา
– วันเข้าพรรษา
– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
สิงหาคม– วันแม่– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
กันยายน– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
ตุลาคม– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
พฤศจิกายน– วันลอยกระทง– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง
ธันวาคม– วันพ่อ
– วันเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่
– โรงงานลูกชิ้น
– นาปรัง

แผนที่ภายนอกชุมชน

แผนที่ภายในตำบลหนองยาว

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดเวทีประชาคม แบ่งเป็น 5 ประเด็น ดังนี้

1. การทำงานร่วมกัน
     1.1 การมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
     1.2 การให้ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับผู้ที่มาให้ความรู้
2. ทักษะในการทำงาน
     2.1 การตั้งคำถาม ข้อสงสัยและการออกความคิดเห็น
     2.2 ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่ม
     2.3 ทำให้พวกเราได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสังคมและทักษะในด้านต่างๆ
3. อาชีพของชาวบ้าน
     3.1 ได้เรียนรู้อาชีพของชาวบ้านและความเป็นอยู่
     3.2 ได้เข้าใจการใช้ชีวิตของชาวบ้านแต่ละบ้าน
4. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
     4.1 ได้รู้ประวัติของหมู่บ้าน
     4.2 ได้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของหมู่บ้าน
5. ความรู้สึกในการทำกิจกรรม
     5.1 ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกภูมิใจกับการที่เราได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน

     สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ก็คือ การได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้วิถีชุมชนของหมู่บ้านทำให้เห็นว่า หมู่บ้านมีการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อย และมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นteam workทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ใช้ความสามารถต่างๆ ในการทำงานร่วมกับชาวบ้าน อาจจะมีข้อผิดพลาดแต่พวกเราก็จะนำมาเป็นประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองในการทำงานในครั้งต่อๆไป

อัลบั้มภาพกิจกรรม

แผนที่ Google Map