ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 โดยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ชุมชนบ้านบ้านแล้ง หมู่ 5 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

บริบทพื้นที่ (ประชากร / เนื้อที่ / สภาพเศรษฐกิจ / ภูมิประเทศ)

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพนมสารคาม ห่างจากตัวอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 4 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ – ติดตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ – ติดตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก – ติดตำบลท่าถ่าน ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก – ติดตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีอาณาเขตการปกครอง พื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ 43,750 ไร่
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง และเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 12 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น ณ ปี พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่จำนวน 3,090 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 9,155 คน แยกเป็นชาย 4,401 คน หญิง 4,754 คน จำนวน 9,674 คน

จุดเด่นพื้นที่ ศักยภาพ พื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ

     อบต.หนองยาว มีการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว มีการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสรงน้ำพระโดย เน้นวัฒนธรรมไทยที่สุภาพเรียบร้อย สวยงาม มีการจัดโครงการธรรมะกับเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมะอย่างใกล้ชิด ฝึกจิตใจให้มีความอดทน มีสติ
     ข้อมูลด้านการเกษตร
     ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด และปลูกผัก
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

เครื่องมือประวัติศาสตร์ผ่านเส้นเวลา (Timeline)

ปี พ.ศ.เหตุการณ์สำคัญ
2560ชีวิตความเป็นอยู่
– ข้าวดีแต่เก็บเกี่ยวไม่ได้
– น้ำท่วม/น้ำแล้ง
– ถนนชำรุด
การประกอบอาชีพ
– มีรายได้จากการทำปุ๋ยชีวภาพ
หน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุน
– ชุมชนหมู่ 5 ตำบลหนองยาว ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ แต่เงินที่ได้รับจากรัฐบาลไม่คุ้มค่ากับการทำนา
2561ชีวิตความเป็นอยู่
– น้ำประปาไม่ค่อยไหล
– นาแล้ง เนื่องจากไม่มีน้ำใช้
– ขายข้าวไม่ได้ เนื่องจากฝนไม่ตก ทำให้ข้าวเติบโตได้ไม่เต็มที่
– เด็กแว๊นขี่รถเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
2562ชีวิตความเป็นอยู่
– น้ำที่ทำการเกษตรมีไม่เพียงพอ
– น้ำแล้ง
– เก็บเกี่ยวข้าวไม่ค่อยได้
– หนอนลงผัก
– น้ำประปาไม่พอใช้
– ปัญหาจากฟาร์มหมูน้ำขี้หมูลงนา
ด้านสุขภาพอนามัย
– ปัญหาทางมลพิษ(ควันจากการเผาขยะ)
– ปัญหาจากฟาร์มหมูน้ำขี้หมูลงนา
การประกอบอาชีพ
– การจับกลุ่มร่วมกันเพื่อสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
2563ชีวิตความเป็นอยู่
– น้ำบาดาลหมดบ่อ
– ติดหนี้ ธกส.
– ขายสินค้า OTOP ไม่ได้เลยเลิกขาย
– น้ำประปาไม่ไหล และไม่พอใช้
– ผักมีราคาถูก
– เกิดศัตรูพืช ทำให้เกิดการรักษาที่ยาก
การประกอบอาชีพ
– การปลูกพืชผัก ทำการเกษตร
– การรวมกลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกปอ ที่มีต้นทุนแพง

ข้อมูลทุนชุมชน 5 ด้าน ของชุมชน ที่นำไปสู่ภาพอนาคตที่อยากเห็น

ทุนรายละเอียดภาพอนาคต
ทุนทางสังคม– กองทุนช่วยเหลือหมู่บ้าน
– ธนาคาร ธกส.
– เศรษฐกิจพอเพียงเขาหินซ้อน
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
– อบต.
– แพทย์อาสา
– อยากได้บ่อกักเก็บน้ำ
ทุนความรู้– ห้องสมุดชุมชน
– ทอดผ้าป่า
– สรงน้ำพระ
– เทศน์มหาชาติ
– ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
– สารทลาว
– ตักบาตรตะบุง
– แห่นางแมว
– สงกรานต์
– กศน.หนองยาว
– โรงเรียนเหล่าบก
– อยากให้มีหนังสือ
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนมากขึ้น
ทุนประสบการณ์– นัดอบรมประจำปีของ อบต.
– ประชาคมหมู่บ้าน
– สอนทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว
– มีการอบรมโครงการเกษตรของ ร.9
– โครงการธรรมะกับเยาวชน
– โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน
– มีการสอนการทำสิ่งประดิษฐ์จากหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้
ทุนอัตลักษณ์– คำขวัญประจำหมู่บ้าน
– ต้นหอม ผักชี ตั้งโอ๋ คะน้า
– น้ำพริกเผา พริกแกง
– ปลาร้า
– พระธาตุโพธิ์ชัย
– ภาษาลาวพวน
– ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ทุนเศรษฐกิจ– สินค้า OTOP
– ตลาดพนม
– ร้านขายของชำ
– โรงงานผลิตกะลา
– ทำดอกไม้จันทน์
– ศูนย์เกษตร
– ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน
– อยากให้สินค้า OTOPส่งออกต่างประเทศ

ปฏิทินฤดูกาลการผลิตของชุมชนที่นำไปสู่ภาพอนาคตที่อยากเห็น

 • ทำกะลาขายตลอดปี
 • ทำการเกษตร ปลูกผัก ตลอดปี
 • ทำปลาร้าขายตลอดปี
 • ทำน้ำพริกขายตลอด
เดือนเทศกาลอาชีพที่ทำทั้งปีรายละเอียด
มกราคม– ทำบุญใส่บาตรปีใหม่
– ตรุษจีน
– วันพระ
– ทำสวนผัก– ประกอบไปด้วย ต้นหอม ผักคะน้า มะเขือ มะละกอ
(เป็นผักปลอดสาร)เก็บขายทุกวัน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพนี้
กุมภาพันธ์– งานบุญข้าวหลาม
– วันเด็ก
– วันพระ
– ทำงานบริษัท โรงงาน– ทำทุกครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นรุ่นลูก คิดเป็น 60 %
มีนาคม– วันพระ– ทำปุ๋ยชีวภาพ– ทำกันเองในชุมชน
เมษายน– ลดน้ำดำหัวสงกราน
– วันพระ
– กาลเล่น (งานวัด) หมู่ 6
– เลี้ยงหมูไก่ เป็ด ปลา– ไก่ บริษัท CP มารับชาวบ้านทำแล้วรวย
พฤษภาคม– วันพระ
– ประเพณีปู่ตา
– ทำบุญกลางบ้าน
– ทำบุญพระธาตุโพธิ์ชัย
– ทำนา– เริ่ม พ.ค 3 เดือนเก็บเกี่ยวชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพนี้
– เริ่มช่วงเดือน 6 พฤหัสต้นเดือน
มิถุนายน– วันพระ– ทำปลาร้า– ปลาร้าเป็นตัว
กรกฎาคม– เข้าพรรษา
– วันพระ
– ทำกะลาแปลรูป– เป็นสินค้า OTOP
สิงหาคม– วันแม่
– วันพระ
– น้ำพริกเผา
กันยายน– วันพระ– ช่างไม้
ตุลาคม– ออกพรรษา
– วันพระ
พฤศจิกายน– วันลอยกระทง
– วันพระ
– ปลูกผัก ทำการเกษตร– ปลูกผักช่วงหน้าหนาวจะได้ผลผลิตดีกว่า หน้าอื่นๆ
ธันวาคม– วันพ่อ
– วันพระ

แผนที่ภายนอกชุมชน

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพนมสารคาม
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงน้อย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าถ่าน
 • ทิศใต้ ตั้งแต่หมู่ที่ 5,6,7,8,9 ติดกับ ตำลบบ้านซ่อง โดยจะมี
  ทุ่งนากั้นกลาง

แผนที่ภายในตำบลหนองยาว

 • องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแล้ง
 • มีวัดอยู่ทั้งหมด 7 วัด ดังนี้
  1.วัดบ้านแล้ง
  2.วัดแหลมไผ่ศรี
  3.วัดหนองปลาตอง
  4.วัดอ่าวศรีเสียด
  5.วัดหนองยาว
  6.วัดนาเหล่าบก
  7.วัดต้นตาล
 • มีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้
  1.โรงเรียนวัดหนองปลาตอง
  2.โรงเรียนวัดต้นตาล
  3.โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
  4.โรงเรียนวัดไผ่แหล่มศรี
 • มีสถานีอนามัยอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
  1.สถานีอนามัยหนองยาว
  2.สถานีอนามัยต้นตาล
 • มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 1 แห่ง
 • มีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง

อัลบั้มภาพกิจกรรม

แผนที่ Google Map