วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน
  2. เพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตรคณะ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของหมูบ้านของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย